QC 1
Thứ 6, ngày 09/06/2023 | Hotline: 0889.066.066

8 mã cổ phiếu bị duy trì hạn chế giao dịch trên sàn UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch với 8 mã cổ phiếu trên hệ thống UPCoM. Theo đó, 8 mã cổ phiếu trong danh sách này chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

Cụ thể những lý do mà HNX đưa ra, cổ phiếu PXC của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí do Tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022, tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Bên cạnh đó, Tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo định.

Tiếp đến là cổ phiếu PX1 của Công ty Cổ phiếu Xi Măng Sông Lam 2 do Tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo định; chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định, không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp.

Mã cổ phiếu tiếp theo trong danh sách duy trì hạn chế giao dịch đó là cổ phiếu PSG của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn do Tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; có vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2020; chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2021, 2022 đã được soát xét và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp.Quảng cáo

HNX đưa cổ phiếu TST của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 25/5/2023, do Tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Cổ phiếu PVA của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An do Tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 01 năm trở lên; có vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2020; chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2021, 2022 đã được soát xét và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Cổ phiếu PID của Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Dầu Khí do Tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; có vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2018; chậm nộp báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn công bố thông tin theo quy định; không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp.

Cổ phiếu PID của Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Dầu Khí do Tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; có vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2018; chậm nộp báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn công bố thông tin theo quy định; không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp. 

Cái tên cuối cùng nằm trong danh sách HNX nêu ra là cổ phiếu PPI của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương do Tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; có vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chinhd kiểm toán năm 2020; chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2021, 2022 đã được soát xét và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp.

Theo Như Quỳnh/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/8-ma-co-phieu-bi-duy-tri-han-che-giao-dich-tren-san-upcom-57442.htm