QC 1
Chủ nhật, ngày 22/05/2022 | Hotline: 0889.066.066

Bộ Tài chính “nắn” các hoạt động thẩm định giá của Nhà nước

Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu tăng cường hoạt động thẩm định giá của Nhà nước nhằm ngăn chặn hành vi tiêu cực và tăng cường vai trò của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Tài chính

Theo công văn số 462/BTC – QLG, Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua đã xuất hiện một số doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá hành nghề vi phạm quy định của pháp luật, đáng chú ý là những vi phậm về tiêu chuẩn đạo đức trong quá trình hoạt động nghề nghiệp nên ảnh hưởng đến kết quả thẩm định giá, qua đó gây thất thoát ngân sách Nhà nước, giảm hiệu quả đầu tư, tạo gánh nặng xã hội… Điển hình là vi phạm trong hoạt động mua sắn trang thiết bị, vật tư y tế, giáo dục và thẩm định giá đất cụ thể thời gian qua.

Hoạt động thẩm định giá gồm thẩm định giá của Nhà nước và thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá góp phần nâng cao heiuej quả công tác quản lý tài chính, giúp tiết kiệm chi tiêu trong đầu tư mua sắm tài sản, chống lãng phí, thất thoaus trong hoạt đống sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chủ tài sản, các nhà đầu tư và các bên liên quan tham gia giao dịch…

Để ngăn chạm hiện tượng tiêu cực, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, UBND tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương:

– Thực hiện đầy đủ và đúng thẩm quyền tỏng công tác quản lý Nhà nước về thẩm định giá được quy định tại Điều 5 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; 

– Đảm bảo thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá của Nhà nước tại khoản 2 Điều 31 và Điều 44, 45, 46 của Luật Giá và Mục 4 (từ Điều 23 đến Điều 32) Nghị định 89/2013/NĐ-CP;

– Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất theo đúng uy định tại Thông tư liên tục số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/06/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cũngnhuw quy định tại Nghị định số 44.2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Luật đất đai năm 2013. 

Theo Ngọc Diệp/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/bo-tai-chinh-nan-cac-hoat-dong-tham-dinh-gia-cua-nha-nuoc-43529.htm