QC 1
Chủ nhật, ngày 25/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Cổ phần hoá và tiếp tục thoái vốn big 4 ngân hàng quốc doanh

Hiện Nhà nước đang nắm giữ 74,8% vốn tại Vietcombank; 80,9% vốn tại BIDV; 64,46% vốn tại VietinBank và 100% cổ phần tại Agribank. Trong giai đoạn 2022 – 2025, tỷ lệ này sẽ thay đổi ra sao tại 4 “ông lớn” ngân hàng?

Tiếp tục thoái vốn nhà nước tại các ngân hàng quốc doanh đã cổ phần hoá.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1479/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 theo các hình thức: duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; cổ phần hóa, sắp xếp lại (bao gồm hình thức sáp nhập, giải thể); chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước (thoái vốn) giai đoạn 2022 – 2025. Trong đó, kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn tại “big 4” ngân hàng cũng đã được đề cập tới.

Theo đó, Chính phủ sẽ duy trì 195 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giai đoạn 2022 – 2025 (danh mục doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn 2022 – 2025).

Cổ phần hóa 19 doanh nghiệp, sắp xếp lại 5 doanh nghiệp; thực hiện thoái vốn 141 doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025; giữ nguyên phần vốn nhà nước tại 126 doanh nghiệp.

Thực hiện sắp xếp theo phương án riêng giai đoạn 2022 – 2025 đối với 21 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thuộc danh sách các đơn vị thực hiện cổ phần hóa, tỷ lệ vốn mà Nhà nước dự kiến nắm giữ sau cổ phần hóa là từ 65% vốn trở lên.

Với Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank), Nhà nước tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần nắm giữ là 64,46%.

Đối với 2 ngân hàng là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chính phủ sẽ thực hiện theo đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” nêu tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ và “Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến 2025, định hướng đến 2030″ nêu tại Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, nêu rõ kế hoạch sắp xếp và tỷ lệ vốn dự kiến mà Nhà nước nắm giữ tại 2 ngân hàng này.

Hiện nay, Nhà nước đang nắm giữ 80,9% vốn tại BIDV và 74,8% vốn tại Vietcombank.

Đến cuối năm 2021, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank là 262.689 tỷ đồng, tăng 13.787 tỷ đồng, tương đương tăng 5,54% so với cuối năm 2020.

Về hoạt động đầu tư, đến cuối năm 2021, tổng số dư các khoản chứng khoán kinh doanh đầu tư của nhóm Big 4 là 597.235 tỷ đồng, tăng 87.478 tỷ đồng, tương đương 17,16% so với cuối năm 2020.

Về kết quả xử lý nợ xấu, cả 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đều đạt kết quả khá tích cực trong xử lý nợ xấu trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp, góp phần kiểm soát nợ xấu của từng ngân hàng nói riêng và kiểm soát nợ xấu của toàn hệ thống nói chung.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu của 4 “ông lớn” ngân hàng Nhà nước đạt 452.238 tỷ đồng, tăng 9.513 tỷ đồng, tương đương 2,15% so với cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của 4 ngân hàng này là 71.367 tỷ đồng, tăng 10.372 tỷ đồng (17%) so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của nhóm Big 4 đạt 57.265 tỷ đồng, tăng 8.336 tỷ đồng (17,4%) so với cùng kỳ năm 2020.

Về hiệu quả sử dụng vốn, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) hợp nhất thời điểm cuối năm 2021 của 4 ngân hàng trên đạt 16,05%, tăng 1,01% so với cùng kỳ năm 2020.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) hợp nhất thời điểm cuối năm 2021 của nhóm Big 4 đạt 0,9%, tăng 0,05% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Mai Anh/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/co-phan-hoa-va-tiep-tuc-thoai-von-big-4-ngan-hang-quoc-doanh-20180504224278255.htm