QC 1
Thứ 6, ngày 09/06/2023 | Hotline: 0889.066.066

Đất Xanh: Quý II doanh thu giảm 56%, lợi nhuận giảm 67%, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.800 tỷ

Quý II/2022, kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) khá u ám khi doanh thu, lợi nhuận cùng suy giảm mạnh. Trong khi đó, nợ vay trong 6 tháng tăng nhanh và dòng tiền kinh doanh âm hàng nghìn tỷ đồng.

Đất Xanh: Quý II doanh thu giảm 56%, lợi nhuận giảm 67%, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.800 tỷ

Quý II/2022, doanh thu thuần của DXG chỉ đạt 1.550 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp cũng giảm 59%, đạt 793 tỷ đồng.

Điểm sáng là doanh thu tài chính tăng 5,6 lần, đạt 196 tỷ đồng, chủ yếu là lãi thanh lý khoản đầu tư.

Trừ chi phí quản lý tăng 44%, lên 272 tỷ đồng, các loại chi phí khác đều giảm: chi phí tài chính 116 tỷ đồng, giảm 20%, chi phí bán hàng 274 tỷ đồng, giảm 61%.

Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để cứu vãn lợi nhuận. Kết quý II/2022, DXG có lãi trước thuế 316 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DXG đạt 3.342 tỷ đồng, giảm 49%; lợi nhuận gộp đạt 1.829 tỷ đồng, giảm 50%. 

Hoạt động tài chính tiếp tục là điểm sáng khi doanh thu tăng gần 5 lần, đạt 218 tỷ đồng và chi phí giảm 14%, đạt 225 tỷ đồng.

Song, kết cục, lãi trước thuế 6 tháng vẫn giảm 55%, chỉ đạt 852 tỷ đồng.

Năm 2022, DXG đặt mục tiêu doanh thu 11.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng, công ty mới chỉ hoàn thành 30% kế hoạch.

Về tài sản, tại ngày kết thúc quý II/2022, tổng tài sản của DXG đạt 30.371 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Điểm đáng chú ý trong cơ cấu tài sản là tỷ trọng rất lớn của các khoản phải thu và hàng tồn kho, chiếm đến hơn 80% tổng tài sản. Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 11.829 tỷ đồng, tăng 9%; tồn kho đạt 12.584 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. 

Về nguồn vốn, nợ phải trả của DXG tại ngày 30/6/2022 là 16.065 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Nợ vay tăng khá mạnh (33%), lên 5.977 tỷ đồng, trong đó: vay ngắn hạn 3.167 tỷ đồng, tăng 7%, vay dài hạn 2.810 tỷ đồng, tăng 85%.

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 2.119 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của DXG là 14.306 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,22 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 6 tháng đầu năm âm rất nặng (- 1.866 tỷ đồng) trong khi cùng kỳ chỉ âm 33 tỷ đồng. Nguyên nhân là tăng các khoản phải thu (1.258 tỷ đồng), tăng tồn kho (1.346 tỷ đồng), tăng lãi vay phải trả (243 tỷ đồng)…

Trong bối cảnh đó, DXG vẫn tăng chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác, dẫn đến dòng tiền đầu tư âm 106 tỷ đồng (cùng kỳ dương 661 tỷ đồng).

Kết quả là dòng tiền vay – trả phải tăng rất mạnh lên 3.642 tỷ đồng/2.015 tỷ đồng, lần lượt tăng 58% và 61% so với cùng kỳ năm trước, để bù đắp sự thiếu hụt của dòng tiền.

Dù vậy, lưu chuyển tiền thuần 6 tháng vẫn âm 252 tỷ đồng khiến lượng tiền và tương đương tiền giảm 9%, đạt 2.485 tỷ đồng.

Theo Ái Châu Tử/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/dat-xanh-quy-ii-doanh-thu-giam-56-loi-nhuan-giam-67-dong-tien-kinh-doanh-am-hon-1800-ty-20180504224271956.htm