QC 1
Thứ 5, ngày 03/12/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Đề xuất thêm điều kiện ưu đãi cho nhóm doanh nghiệp chế xuất

Bộ Tài chính mới đây đã đề xuất bổ sung quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế xuất, tạo thuận lợi thu hút vốn FDI mới

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, Bộ Tài chính đã có công văn số 14057/BTC-CST xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan về việc bổ sung điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp (DN) chế xuất (gọi tắt là Điều 28a) vào hồ sơ dự án sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.

Theo đó, 6 nội dung mới được đề xuất như: Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất; thủ tục kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất; doanh nghiệp được hưởng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc được xác nhận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư nếu trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư quy định là doanh nghiệp chế xuất.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất quy định: kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất; đối với doanh nghiệp chế xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền…

Doanh nghiệp thực hiện hoàn thiện các điều kiện này trong thời hạn tối đa không quá 1 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Doanh nghiệp chế xuất được tiếp tục áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ ngày cơ quan hải quan có văn bản xác nhận.

Doanh nghiệp chế xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành và đang trong quá trình xây dựng, thì thực hiện theo các thủ tục quy định tại khoản 4 Điều này.

Theo Quốc Trung/ Kinh tế chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/de-xuat-them-dieu-kien-uu-dai-cho-nhom-doanh-nghiep-che-xuat-82249.html