QC 1
Chủ nhật, ngày 25/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Handico 6: Lãi quý IV giảm 70%, nợ phải trả gấp 3,7 lần vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico 6, UPCoM: HD6) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với kết quả kém sắc: doanh thu giảm 36%, lợi nhuận giảm 70%.

Handico 6 (HD6): Lãi quý IV giảm 70%, nợ phải trả gấp 3,7 lần vốn chủ sở hữu

Cụ thể, quý IV/2022, doanh thu thuần của HD6 đạt 160 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 33 tỷ đồng, giảm 67%.

Điểm nổi bật của quý là các chi phí được kiểm soát khá tốt: chi phí tài chính giảm 91%, chỉ 1 tỷ đồng; chi phí bán hàng chỉ 3 tỷ đồng; chi phí quản lý chỉ 6 tỷ đồng.

Tuy vậy, do doanh thu thấp, lợi nhuận trước thuế vẫn giảm 70%, đạt 26 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của HD6 đạt 425 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước, chủ yếu do doanh thu kinh doanh và cho thuê bất động sản giảm mạnh (48%, đạt 96 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp đạt 107 tỷ đồng, giảm 14%. Biên lợi nhuận gộp đạt 25,17%, giảm nhẹ so với năm trước là 25,4%.

Trong năm, hoạt động tài chính mang lại 8 tỷ đồng doanh thu (tăng 33%) và chỉ tiêu tốn 6 tỷ đồng chi phí (giảm 65%). Các chi phí khác gần như đi ngang, giúp lợi nhuận trước và sau thuế cả năm chỉ giảm 10%, đạt lần lượt là 90 tỷ đồng và 71 tỷ đồng.

Năm 2022, HD6 đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất 602,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 87,5 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 70% mục tiêu doanh thu và 81% mục tiêu lợi nhuận.

Với lợi nhuận khá, dòng tiền kinh doanh của HD6 dương 64 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức âm 105 tỷ đồng của năm trước. Điều này giúp công ty giảm được dòng tiền vay/trả, chỉ còn 55 tỷ đồng/69 tỷ đồng, giảm lần lượt 48% và 33%.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của HD6 đạt 1.404 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm nổi bật là sự gia tăng của chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn, tăng 32%, đạt 858 tỷ đồng; trong đó, lớn nhất là: đầu tư dự án tại TP. Hạ Long (654 tỷ đồng), dự án C1 Trung Hòa – Nhân Chính (158 tỷ đồng), dự án HH2 thuộc ngòi – Cầu Trại – Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội (41 tỷ đồng)…

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 34%, đạt 230 tỷ đồng và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 76%, đạt 47 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày kết năm 2022, nợ phải trả đạt 1.105 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm. Đáng chú ý trong cơ cấu nguồn vốn là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 75%, còn 79 tỷ đồng, trong khi khoản doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn tăng 95%, đạt 652 tỷ đồng.

Nợ vay của HD6 không lớn, chỉ 84 tỷ đồng, giảm 35% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu đạt 299 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lên tới 3,69 lần, cải thiện đáng kể so với đầu năm là 4,36 lần.

Theo Lê Nguyễn/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/handico-6-lai-quy-iv-giam-70-no-phai-tra-gap-37-lan-von-chu-so-huu-20180504224280053.htm