QC 1
Thứ 2, ngày 27/03/2023 | Hotline: 0889.066.066

HHS lỗ 251 tỷ trong công ty liên doanh, liên kết, kéo lãi sau thuế 2022 giảm 5%

Hoạt động tài chính đã là bệ đỡ cho lợi nhuận của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) trong quý IV và cả năm 2022.

HHS lỗ 251 tỷ trong công ty liên doanh, liên kết, kéo lãi sau thuế 2022 giảm 5%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý IV/2022, doanh thu thuần của HHS đạt 73 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước. Song do giá vốn giảm chậm hơn, lợi nhuận gộp chỉ vỏn vẹn 5 tỷ đồng, giảm tới 82%.

Trong quý, hoạt động tài chính là bệ đỡ cho HHS khi mang lại doanh thu 84 tỷ đồng, tăng 21 lần, trong khi chi phí chỉ 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, với khoản lỗ 13 tỷ đồng trong công ty liên doanh, liên kết, lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 của HHS đã giảm 23% so với cùng kỳ, chỉ đạt 69 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng, giảm 18%.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của HHS đạt 385 tỷ đồng, giảm 25%; lợi nhuận gộp đạt 38 tỷ đồng, giảm 45% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 9,78%, giảm đáng kể so với năm trước là 13,4%.

Doanh thu tài chính trong năm đạt 469 tỷ đồng, tăng 23 lần, chủ yếu là cổ tức, lợi nhuận được chia (442 tỷ đồng). Tuy nhiên, HHS lại gánh khoản lỗ trong công ty liên doanh, liên kết lên tới 251 tỷ đồng (trong khi năm trước có lãi 169 tỷ đồng).

Kết quả là lợi nhuận trước thuế năm 2022 giảm 8%, đạt 228 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 224 tỷ đồng, giảm 5% so với năm trước.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của HHS là 4.494 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Phần lớn tài sản là khoản đầu tư tài chính dài hạn (3.015 tỷ đồng) đại đa số là đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

Ngoài ra, công ty có 708 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng 58% và 417 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 76% so với đầu năm.

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 là 327 tỷ đồng, tăng thêm 4 tỷ đồng so với đầu năm. 42% trong số đó là nợ vay ngắn hạn, đạt 138 tỷ đồng, tăng 26%.

Vốn chủ sở hữu của HHS đạt 4.166 tỷ đồng, tăng 5,7% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 852 tỷ đồng.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2022 của HHS âm 167 tỷ đồng (năm trước âm 81 tỷ đồng) chủ yếu do tăng tồn kho (178 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư dương 295 tỷ đồng, do thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác (384 tỷ đồng) và thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia (463 tỷ đồng). Dòng tiền vay/trả đạt 554 tỷ đồng/525 tỷ đồng, tăng lần lượt 3,5 lần và tăng 10,7 lần.

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 157 tỷ đồng, giúp tiền và tương đương tiền cuối năm đạt 237 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với đầu năm.

Theo Lê Nguyễn/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/hhs-lo-251-ty-trong-cong-ty-lien-doanh-lien-ket-keo-lai-sau-thue-2022-giam-5-20180504224280139.htm