QC 1
Thứ 6, ngày 12/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Lãi ròng CII giảm 93% trong 6 tháng, nợ vay vượt 17.500 tỷ đồng

Nửa đầu năm 2021, lãi ròng của CII giảm mạnh do các chi phí lãi vay, lỗ từ công ty liên doanh liên kết và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng cao.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần tăng gần 63% so với cùng kỳ lên 1.068 tỷ đồng do một số công trình, dự án đầu tư đã hoàn thành được ghi nhận trong kỳ và doanh thu từ thu phí giao thông.

Trong kỳ, chi phí lãi vay 269 tỷ đồng và khoản lỗ từ công ty liên doanh liên kết gần 12 tỷ đã ăn mòn lợi nhuận gộp của doanh nghiệp.

Kết quả quý 2/2021, CII báo lãi gần 135 tỷ đồng trước thuế, tăng 47%. Song do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tính trên thu nhập chịu thuế kỳ này tăng cao đã kéo lãi sau thuế của công ty còn 57 tỷ đồng, giảm 45%. Lãi ròng đạt gần 13 tỷ đồng.

(Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của CII)

ũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của CII đạt 2.032 tỷ đồng, tăng 80%. CII báo lãi sau thuế là 105 tỷ đồng, lãi ròng đạt 17 tỷ đồng, lần lượt giảm 72% và 93%. Tính đến cuối tháng 6, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty hơn 2.239 tỷ đồng.

Như vậy kết thúc hai quý, CII mới thực hiện được 31% kế hoạch doanh thu và 17% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Tính tới thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của CII tăng 723 tỷ đồng so với đầu năm lên 30.270 tỷ đồng, phần lớn là tài sản dài hạn. Tổng các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho đạt 10.539 tỷ đồng, tăng gần 9% và chiếm gần 35% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, CII còn ghi nhận gần 111 tỷ đồng nợ xấu với giá trị có thể thu hồi gần 24 tỷ.

Xét về nợ vay, tổng nợ đi vay của doanh nghiệp tiếp tục ở mức cao, hơn 17.500 tỷ đồng, gấp 2,24 lần vốn chủ sở hữu, phần lớn là đi vay dài hạn từ các ngân hàng trong nước và thông qua phát hành trái phiếu. Dư nợ trái phiếu tính đến cuối tháng 6 là 13.074 tỷ đồng.

Lịch trả nợ vay của CII tính đến 30/6/2021. (Nguồn: Báo cáo tài chính quý 2 của CII).

Theo Hồng Giang/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/lai-rong-cii-giam-93-trong-6-thang-no-vay-vuot-17500-ty-dong-99402.html