QC 1
Thứ 4, ngày 19/06/2024 | Hotline: 0889.066.066

Lãi trước thuế của ASM trong quý IV/2022 giảm 64%

Trong riêng quý IV/2022, Tập đoàn Sao Mai (ASM) thu về 3.197 tỷ đồng doanh thu bán hàng, tăng 17% so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng của doanh nghiệp tăng 19% nên kéo theo lợi nhuận gộp giảm 1,7% đạt 333 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, ASM đã có một quý IV/2022 không thành công khi doanh thu tăng 17% nhưng lãi trước thuế của ASM giảm 64% so với cùng kỳ.

Cụ thể, quý IV/2022, doanh thu thuần của ASM đạt 3.184 tỷ đồng, tăng 17%. Song do giá vốn tăng nhanh hơn, lợi nhuận gộp chỉ xấp xỉ cùng kỳ năm trước, đạt 333 tỷ đồng.

Trong quý, ASM có 56 tỷ đồng doanh thu tài chính và 8 tỷ đồng lợi nhuận khác. Tuy nhiên, các khoản chi phí đều tăng khá mạnh: chi phí tài chính đạt 181 tỷ đồng, tăng 88%; chi phí bán hàng 59 tỷ đồng, đi ngang; chi phí quản lý 83 tỷ đồng, tăng 84%.

Vì vậy, kết quý IV/2022, ASM lãi trước thuế 74 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Sao Mai lãi trước thuế quý IV/2022 74 tỷ đồng, giảm 64% so cùng kỳ

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần đạt 13.749 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự tăng trưởng ở các mảng chủ lực như: thức ăn cá 5.521 tỷ đồng (tăng 21%, chiếm 40% tổng doanh thu) cá xuất khẩu 3.696 tỷ đồng (tăng 58%, chiếm 27%), thương mại 3.370 tỷ đồng (tăng 7%, chiếm 24%); sự chững lại của mảng điện mặt trời 609 tỷ đồng (tăng 2,5%) và sự suy giảm của mảng bất động sản 368 tỷ đồng (giảm 42%).

Lợi nhuận gộp đạt 1.930 tỷ đồng, tăng 48%. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,03%, tăng đáng kể so với năm trước là 11,39%.

Hoạt động tài chính trong năm mang về 285 tỷ đồng doanh thu, tăng 42%. Bên cạnh đó, công ty có 32 tỷ đồng lợi nhuận khác.Quảng cáo

Vì thế, dù các loại chi phí cũng đều tăng: chi phí tài chính tăng 21% (đạt 559 tỷ đồng), chi phí bán hàng tăng 56% (đạt 371 tỷ đồng), chi phí quản lý tăng 29% (đạt 247 tỷ đồng), song kết năm 2022, ASM vẫn có lợi nhuận trước thuế 1.071 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 963 tỷ đồng, đều tăng 36% so với năm trước.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của ASMđạt 19.111 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản nổi bật ở việc tiền và tương đương tiền đạt giá trị lớn, 817 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Trong khi đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 39%, xuống còn 981 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho không có biến động lớn, lần lượt là 4.165 tỷ đồng (chiếm 21,8% tổng tài sản) và 3.190 tỷ đồng (chiếm 16,7% tổng tài sản).

Đáng kể khác là khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang, đã tăng 36%, đạt 1.204 tỷ đồng; trong đó lớn nhất là: khu đô thị Bình Long 401 tỷ đồng, khu dân cư Lam Sơn Sao Vàng 132 tỷ đồng, mua đất Mỹ Thới 160 tỷ đồng…

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2022 là 11.270 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Nợ vay đạt 9.816 tỷ đồng, tăng 24% và chiếm 87% nợ phải trả. Điều này có nghĩa hơn 51% tổng tài sản của ASM được hình thành từ nợ vay.

Vốn chủ sở hữu của ASM đạt 7.804 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,44 lần.

Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của ASM âm 263 tỷ đồng (năm trước dương 1.087 tỷ đồng), chủ yếu do tăng các khoản phải thu (475 tỷ đồng), tăng hàng tồn kho (333 tỷ đồng), giảm các khoản phải trả (715 tỷ đồng), chi trả lãi vay (455 tỷ đồng).

Trong bối cảnh đó, ASM vẫn tăng cường mua sắm tài sản, chi cho vay, mua công nợ của đơn vị khác, dẫn đến dòng tiền đầu tư âm 559 tỷ đồng (năm trước âm 794 tỷ đồng).

Chốt phiên 19/1, giá cổ phiếu của ASM ở mức 9.880 đồng/cp, tăng 49% so với đáy ngắn hạn phiên 15/11/2022 và giảm 57% so với đỉnh lịch sử 22.990 đồng phiên 1/4/2022.

Theo Bảo Ngọc/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/lai-truoc-thue-cua-asm-trong-quy-iv2022-giam-64-54328.htm