QC 1
Thứ 3, ngày 28/09/2021 | Hotline: 0889.066.066

BSA

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp: DVN, HD8, BSA, SDV, PPS, VMC, E29, SGC, VMS, VHF

27/09/2021 11:53

Thêm 10 doanh nghiệp DVN, HD8, BSA, SDV, PPS, VMC, E29, SGC, VMS, VHF sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho các đợt trong năm 2020.