QC 1
Chủ nhật, ngày 19/05/2024 | Hotline: 0889.066.066

Tập đoàn Bất động sản CRV: Doanh thu tăng gấp 4, lãi trước thuế 182 tỷ, có 4.800 tỷ tiền gửi

Công ty Cổ phần Tập đoàn bất động sản CRV – thành viên Tập đoàn Hoàng Huy của doanh nhân Đỗ Hữu Hạ, vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm tài chính 2022 và lũy kế 3 quý từ 1/4 – 31/12. Báo cáo cho thấy công ty đã đạt được kết quả kinh doanh sáng sủa với doanh thu tăng bằng lần và lợi nhuận cao.

Tập đoàn Bất động sản CRV: Doanh thu tăng gấp 4, lãi trước thuế 182 tỷ, có 4.800 tỷ tiền gửi

Cụ thể, quý III, doanh thu thuần của CRV đạt 666 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 158 tỷ đồng, tăng 73%.

Trong quý, công ty có thêm doanh thu tài chính đạt 68 tỷ đồng, song so với cùng kỳ vẫn giảm 20%. Ngoài ra, việc chi phí tăng lên (chi phí bán hàng tăng 14 lần, đạt 33 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 54%, đạt 11 tỷ đồng), đã góp phần “kìm hãm” đà tăng của lợi nhuận.

Kết quý III, lợi nhuận trước thuế của CRV đạt 182 tỷ đồng, tăng 9%.

Lũy kế 3 quý đầu của năm tài chính 2022, doanh thu thuần của CRV đạt 737 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 190 tỷ đồng, tăng 53%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 25,78%, giảm mạnh so với năm trước là 52,76%.

Trong kỳ 9 tháng, doanh thu tài chính đạt 237 tỷ đồng, giảm 6%, đều là lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí bán hàng đạt 36 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần. Chi phí quản lý đạt 23 tỷ đồng, tăng 74%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 369 tỷ đồng, tăng 3,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 292 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng năm 2022 của CRV khá đẹp khi dương 327 tỷ đồng, chủ yếu do tăng được các khoản phải trả (698 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư cũng dương 478 tỷ đồng, do thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác (5.956 tỷ đồng) và thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia (263 tỷ đồng).

Vì vậy, CRV không phải đi vay. Ngược lại, công ty còn chi trả hơn 1.000 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Dù lưu chuyển tiền thuần năm 2022 âm 79 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền của công ty vẫn khá lớn, đạt 309 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của CRV đạt 9.125 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm tài chính.

50% tài sản tập trung ở các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn – toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn, đạt giá trị 4.559 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm. Cùng với hơn 307 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, CRV có khoảng 4.800 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Hàng tồn kho của công ty đạt 2.913 tỷ đồng, tăng 3,2 lần so với đầu năm tài chính, chủ yếu do sự tăng lên của chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (đạt 2.786 tỷ đồng, tăng 4 lần), gồm: dự án Hoang Huy Commerce (2.051 tỷ đồng), dự án Hoàng Huy Sở Dầu (701 tỷ đồng). Tồn kho thành phẩm (tòa N01, tòa Gold Tower – dự án Golden Land Buiding) chỉ khoảng 125 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 54%, còn 306 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc năm 2022, nợ phải trả của CRV đạt 2.215 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với đầu năm tài chính. Điểm sáng là công ty có 1.609 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, tăng 2,7 lần. Công ty không có nợ vay.

Vốn chủ sở hữu đạt 6.910 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Với vốn chủ rất dày, gấp 3 lần nợ phải trả, hệ số D/E của CRV gần như không đáng kể.

Theo Ái Châu Tử/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/tap-doan-bat-dong-san-crv-doanh-thu-tang-gap-4-lai-truoc-thue-182-ty-co-4800-ty-tien-gui-20180504224280067.htm