QC 1
Chủ nhật, ngày 19/05/2024 | Hotline: 0889.066.066

Đề xuất bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Theo Bộ Tài chính, cần thiết phải xem xét, bổ sung thêm 01 Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thuộc Bộ Tài chính. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất UBCKNN có không quá 04 Phó Chủ tịch.

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Bộ Tài chính cho hay, tại thời điểm Quyết định 48/2015/QĐ-TTg được ban hành (ngày 08/10/2015), theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, số lượng cấp phó của người đứng đầu Tổng cục được quy định “không quá 03 người”. 

Căn cứ quy định trên, nội dung quy định liên quan đến số lượng Phó Chủ tịch của UBCKNN tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 48/2015/QĐ-TTg được quy định như sau: “UBCKNN có Chủ tịch và không quá 03 Phó Chủ tịch”.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, UBCKNN đã nghiêm túc thực hiện quy định trên về số lượng cấp Phó. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện quy định trên trong thời gian qua cho thấy, cùng với sự phát phát triển và gia tăng về quy mô của thị trường, các nhiệm vụ, công việc đặt ra đối với đội ngũ lãnh đạo UBCKNN hết sức nặng nề và áp lực. 

Trong gian đoạn tới, khi thực hiện các nhiệm vụ mới đặt ra tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhiệm vụ tái cơ cấu thị trường chứng khoán đến năm 2025; nhiệm vụ phát triển thị trường đến năm 2030;… khối lượng, tính chất phức tạp của công việc đặt ra đối với đội ngũ Lãnh đạo của UBCKNN càng tăng thêm, đặc biệt là công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản, chính sách về chứng khoán và thị trường chứng khoán; phát triển sản phẩm mới; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường trong bối cảnh các gian lận trên thị trường ngày càng tăng với phương thức ngày càng tinh vi. 

Do đó, Bộ Tài chính cho rằng, cần thiết phải xem xét, bổ sung thêm 01 Phó Chủ tịch UBCKNN để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, việc quy định số lượng 04 Phó Chủ tịch đối với UBCKNN cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 (“Số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 04”).

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, ban lãnh đạo UBCKNN gồm 01 Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch. Trong đó, Chủ tịch là bà Vũ Thị Chân Phương; 3 Phó Chủ tịch là các ông Phạm Hồng Sơn, ông Hoàng Văn Thu và ông Lương Hải Sinh.

Theo Thái Hà/ VietnamFinance