QC 1
Thứ 3, ngày 28/09/2021 | Hotline: 0889.066.066

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) muốn dùng thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế

Hội đồng quản trị của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó có đề xuất sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xóa một phần lỗ lũy kế.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai đã chốt ngày 23/8 là ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, nội dung lấy ý kiến gồm sửa đổi điều lệ công ty để bổ sung các quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến dự kiến diễn ra tháng 9 tới đây; thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021; sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT và nghiệp vụ với các bên liên quan.

Đáng chú ý, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Tính đến cuối tháng 6/2021, Hoàng Anh Gia Lai lỗ lũy kế 7.548 tỷ đồng, trong khi thặng dư vốn cổ phần xấp xỉ 3.264 tỷ đồng. Như vậy nếu được phép sử dụng hết nguồn vốn thặng dư này thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn lỗ hơn 4.300 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế và thặng dư vốn cổ phần của Hoàng Anh Gia Lai. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý II)

Trong tâm thư gửi cổ đông mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) – Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai đã chia sẻ về định hướng phát triển của công ty và kế hoạch tái cơ cấu tài chính, trong đó, cơ bản hoàn thành và tình hình nợ của công ty cũng đã giảm đáng kể.

Hiện, tập đoàn chỉ còn chủ yếu khoản nợ trái phiếu tại BIDV. Bầu Đức nói thêm Hoàng Anh Gia Lai đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ sản xuất kinh doanh để hoàn tất trả nợ trái phiếu này trước cuối năm 2025.

Liên quan đến nghiệp vụ với các bên liên quan, trên báo cáo tài chính hợp nhất quý II cho thấy, bên cạnh các khoản phải thu hợp đồng xây dựng gần 34 tỷ đồng, lãi cho vay gần 600 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai có khoản phải thu về cho vay cả ngắn hạn và dài hạn 7.470 tỷ đồng.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý II)

Quý II/2021, Hoàng Anh Gia Lai đạt 535 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế 69 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 87 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 8 quý liên tiếp báo lỗ.

Hoàng Anh Gia Lai cho biết, nguyên nhân là do lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ được cải thiện, nhờ các sản phẩm từ ngành chăn nuôi heo, lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào Nhóm các công ty HAGL Agrico và chi phí lãi vay giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu thuần 800 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Dù có lãi trong quý II nhưng sau 6 tháng công ty vẫn đang lỗ trước thuế 179 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, Hoàng Anh Gia Lai có lãi sau thuế 18 tỷ đồng và lãi của cổ đông công ty mẹ là gần 28 tỷ đồng.

Theo Quang Huy/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/hoang-anh-gia-lai-hag-muon-dung-thang-du-von-co-phan-de-xoa-lo-luy-ke-99607.html