QC 1
Thứ 7, ngày 13/08/2022 | Hotline: 0889.066.066

Doanh thu bảo hiểm sức khỏe tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm

Bảo hiểm sức khỏe hiện là là sản phẩm chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất trong mảng phi nhân thọ với doanh thu phí đạt 3.421 tỷ đồng trong hai tháng đầu năm.

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), trong hai tháng đầu năm doanh thu phí bảo hiểm của cả hai mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhận thọ đều tăng lần vượt 17,2% và 15,3% so với cùng kỳ.

Trong mảng phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe là sản phẩm chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất 30,4% (đạt 3.421 tỷ đồng) và tăng trưởng mạnh nhất (tăng 15,3% so với cùng kỳ) với mức bồi thường 858 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 25,1%.

4531-byo-hiym-1
Nguồn: DB tổng hợp từ IAV.

Bảo hiểm xe cơ giới xếp thứ hai với doanh thu đạt 3.170 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 28,2 % trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 10,1% so với cùng kỳ, bồi thường 979 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30,9%.

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 1.669 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14,8%, tăng trưởng 9,7%, bồi thường 254 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 15,2%

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 277 tỷ đồng tăng trưởng 9,3%, bảo hiểm hàng không 166 tỷ đồng, tăng 103,6%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 149 tỷ đồng, tăng 21,1% bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 37 tỷ đồng tăng 7%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 11 tỷ đồng, giảm 39,2% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 4 tỷ đồng, giảm 9,1% so với cùng kỳ.

Mặc dù doanh thu phí mảng bảo hiểm nhân thọ tăng nhưng trong tổng số hợp đồng khai thác mới lại giảm 19% so với cùng kỳ với 402.224 hợp đồng, phí bảo hiểm khai thác mới 2 tháng năm 2022 giảm 9,5% đạt 6.059 tỉ đồng.

Về số lượng hợp đồng, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 39,1%, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 19,8%, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 32,8%, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 6,9% tăng 69,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 21.888 tỉ đồng. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 53,4%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 17,5%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 17,1%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,3%.

4706-byo-hiym-2
Nguồn: DB tổng hợp từ IAV.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,65%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,8%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,32%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,001%.

Về tỷ lệ chi trả, trong hai tháng đầu năm tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp nhân thọ đã chi trả cho các sản phẩm bảo hiểm là 5.419 tỉ đồng, còn mức bồi thường của mảng phi nhân thọ là 2.709 tỷ đồng tương đương tỷ lệ bồi thường 24,1 % (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Theo Diệp Bình/Kinh tế chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/doanh-thu-bao-hiem-suc-khoe-tang-manh-trong-2-thang-dau-nam-113069.html