QC 1
Thứ 6, ngày 23/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Cổ phiếu bị cảnh báo và đình chỉ giao dịch, Hải Phát Invest xử lý ra sao?

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) vừa có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) về về việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và đình chỉ giao dịch.

Hải Phát Invest cho biết, ngày 30/8/2023, HĐQT công ty đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ- HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Theo đó ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được triệu tập vào ngày 21/10/2023 để phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là ngày 19/9/2023.

Ngày 30/8/2023, công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin về ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thông báo tới Tổng công ty Lưu ký và và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chốt quyền cho cổ đông tham dự họp.

Ngày 28/9/2023, công ty đã gửi thư mời họp cho cổ đông và công bố tài liệu họp đại hội đồng cố đông thường niên năm 2023.

Ngày 11/10/2023 và ngày 19/10/2023, công ty đã thực hiện công bố cập nhật bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Ngày 21/10/2023, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của công ty được tổ chức thành công, các nội dung theo chương trình đã được thông qua. Cùng ngày, công ty đã thực hiện công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các nội dung khác được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua theo đúng quy định hiện hành.

Về việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ, theo văn bản của Hải Phát Invest, ngày 05/9/2023, HĐQT công ty đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2023 và công ty đã ký hợp đồng soát xét số 110/2024/HĐSX-CPA VIETNAM-NV2 về việc soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023.

Ngày 6/9/2023, công ty đã công bố Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên năm 2023 và công bố thông tin về việc công ty và Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM đã ký hợp đồng soát xét về việc soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023.

Ngày 10/9/2023, công ty đã công bố BCTC riêng bán niên được soát xét năm 2023.

Ngày 11/9/2023, công ty đã công bố BCTC hợp nhất bán niên được soát xét năm 2023.

Ngày 14/9/223, công ty đã gửi các cơ quan liên quan Báo cáo số 352/CV-HP ngày 14/9/2023 về việc báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch.

Ngày 21/10/2023, công ty đã tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cổ đông đã phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023; kết quả BCTC soát xét bán niên năm 2023 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 và các nội dung quan trọng khác.

“Như vậy đến ngày 21/10, Đầu tư Hải Phát đã hoàn thành xong việc khắc phục các lỗi vi phạm về công bố thông tin, công ty đề nghị các cơ quan xem xét và quyết định đưa cổ phiếu HPX ra khỏi diện bị cảnh báo”, văn bản của Hải Phát Invest nhấn mạnh.

Theo Bảo Duy/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/co-phieu-bi-canh-bao-va-dinh-chi-giao-dich-hai-phat-invest-xu-ly-ra-sao-20180504224290985.htm